કુદરતમાંથી મેળવવામાં આવેલ સૌપ્રથમ કાર્બનિક પદાર્થ કયો???? A. આલ્ડિહા Ed B. આલ્કોહોલ C. કારબોક્સિલિક એસિડ D. યુરિયા

Asked by binalmarakana16 | 8th Apr, 2020, 07:26: PM

Expert Answer:

Naturally carbon compound is carbon dioxide.
And Urea was the first synthetically prouduced organic compound.

Answered by Ramandeep | 8th Apr, 2020, 08:13: PM