NCERT Solutions for Class 6 Maths Chapter 11 - Algebra

Chapter 11 - Algebra Exercise Ex. 11.1

Solution 1
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
  Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Solution 2
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Solution 3
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Solution 4
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Solution 5
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Solution 6
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Solution 7
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Solution 8
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Solution 9
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Solution 10
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Solution 11
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra

Chapter 11 - Algebra Exercise Ex. 11.2

Solution 1
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Solution 2
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Solution 3
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Solution 4
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Solution 5
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra

Chapter 11 - Algebra Exercise Ex. 11.3

Solution 1
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Solution 2
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Solution 3
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Solution 4
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Solution 5
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Solution 6
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra

Chapter 11 - Algebra Exercise Ex. 11.4

Solution 1
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Solution 2
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Solution 3
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra

Chapter 11 - Algebra Exercise Ex. 11.5

Solution 1
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Solution 2
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Solution 3
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Solution 4
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra
Solution 5
Ncert Solutions Cbse Class 6 Mathematics Chapter - Algebra