Question
Sat July 14, 2012 By:

Using the equation V1 - 10I - 20 I2 = V2 10I - 30 I1 = V1 - V3 Find the value of I, I1 and I2

Expert Reply
Sun July 15, 2012
Given :V1 - 10I - 20 I2 = V2
           10I - 30 I1 = V1 - V3
V1 = 10
V2 = 6
V3 = 5
I= I1 + I2
 
To find : I , I1 ,I2

V1 - 10I - 20 I2 = V2
Now putting the values of V1 and  V2 , we get
10 - 10I - 20 I2 = 6 
5I + 10 I2 =2 
5 (I1 + I2 ) + 10 I2 =2            {using I = I1 +I2 }
5 I1+15 I2=2  ................(1)   
 
 
Now , 
 10I - 30 I1 = V1 - V3
Now putting the values of V1 and  V3 , we get
 10I - 30 I1 = 10-5
 10I - 30 I1 = 5
 2I - 6 I1 = 1
 2 (I1+I2) - 6 I1 = 1              {using I = I1 +I}
 - 4 I1 + 2I2 =1............................(2)
 
Solving eq 1 and 2 , we get
I1 = 5 /32 , I2 = 13/16           
since I =I1+ I2 = 5 /32 + 13/16 = 31/32 Answer
Home Work Help