સ્પેંજીલા ક્યાં સમુદાયનું પ્રાણી છે

 

 

Asked by anjalimdchauhan | 5th Jan, 2021, 03:55: PM

Expert Answer:

Spongilla belongs to sponges or phylum Porifera.

Answered by Sheetal Kolte | 6th Jan, 2021, 11:25: AM